Spis treści

Od autorów
Słowo od Stowarzyszenia 

I. Dzieje najdawniejsze 
1. Formowanie się szkoły kaliskiej w XII-XIII wieku. Szkoła kolegiacką i kolonia akademicka w XIII-XV w.
2. Kolegium arcybiskupie w XVI wieku

II. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów
1. Kolegium jezuickie 1584-1773
2. Szkoła Komisji Edukacji Narodowej 1773-1793

III. Lata niewoli i nadziei
1. Szkoła akademicka w czasach pruskich 1793-1806
2. Dzieje szkoły w okresie Księstwa Warszawskiego 1806-1815

IV. Pod obcym panowaniem 
1. Szkoła kaliska w latach 1815-1830
2. Dzieje szkoły w okresie międzypowstaniowym 1830-1866
3. Męskie Gimnazjum Klasyczne 1866-1914 

V. Czasy najnowsze
1. Miejskie Gimnazjum Filologiczne i Państwowe Gimnazjum Męskie im. A. Asnyka 1916-1939 
2. Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Asnyka oraz I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 1945-1992

VI. Szkoła kaliska, jej dorobek duchowy i materialny
1. Wychowankowie szkoły
2. Dorobek materialny
3. Szkoła i jej wkład w życie miasta

VII. Dokumentarium 
1. Szkoła Kaliska. Nazwy i formy organizacyjne
2. Rektorzy, inspektorzy i dyrektorzy Szkoły Kaliskiej
3. Nauczyciele gimnazjum i liceum w latach 1916-1939
4. Nauczyciele szkoły w latach 1945-1992
5. Absolwenci szkoły w latach 1945-2000
6. Najlepsi absolwenci z lat 1945-1992
7. Udział uczniów w centralnych eliminacjach olimpiad przedmiotowych
8. Bibliografia
9. Spis ilustracji
10. Spis autorów