JERZY TOMASZEWSKI

      Ur. 1930, magisterium z historii gospodarczej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki 1954; doktorat i habilitacja tamże 1960 i 1964, profesura nadzwyczajna 1972, profesura zwyczajna 1980.
       Zatrudniony w SGPiS 1950-1954 jako zastępca asystenta i asystent (Katedra Historii Gospodarczej), aspirant w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR 1954-1956, asystent i adiunkt w SGPiS 1957-1964, docent i kierownik Instytutu Nauk Politycznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1965-1970, w Instytucie Nauk Politycznych UW 1970-1990 kolejno jako docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny od 1980, w Instytucie Historycznym UW od 1990, kierownik Centrum  Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza.
       Członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego od 1970, członek Zarządu ŻIH od 1985, członek Research and Development Committe w Institut for Polish- Jewish Studies (Oxford) od 1985.
Redaktor Biuletynu ŻIH od 1990, członek Komitetu Redakcyjnego rocznika Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies.
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
       Historia gospodarcza i społeczna Polski XIX i XX w.; najnowsza historia Żydów w Polsce; mniejszości narodowe w Europie środkowo-wschodniej w XX w.; Czechosłowacja i Bułgaria w XX w.
NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:
       Z dziejów Polesia 1921-1939. Zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, Warszawa 1963; Gospodarka Polski Międzywojennej 1918-1939; Warszawa, t. 1 1967, t. 2 1971, t. 3 1982, t. 4 1989 (wspólnie z Z. Landauem); Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939, Warszawa 1971 (wspólnie z Z. Landauem); The polish Economy in the Twentieeth Century, New York 1985 (wspólnie z Z. Landauem); Wirtschaftsgeschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1986 (wspólnie Z. Landauem); Bułgaria 1944-1971. Trudna droga do socjalizmu, Warszawa 1989; The Socialist Regimes of East Central Europe. Their Establishment and Consolidation 1944-1967, London and New York 1983, Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne, Warszawa 1985 (wspólnie z Z. Landauem); Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918- 1939, Warszawa 1990; Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku, Warszawa 1991; Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie do 1950 r., Warszawa 1993 (współautorstwo); Dzieje Republiki Czechosłowackiej 1918-1992, przygotowane do druku.