Rys. 5. Układ rzeki Prosny wg planu m. Kalisza z 1835 r.