Rys. 2. Układ sieci rzecznej Prosny i Swędrni w XIII w.