Insygnia

PROGRAM DUSZPASTERSKI 
DIECEZJI KALISKIEJ

Insygnia

przyjdź, światłości sumień
PROGRAM DUSZPASTERSKI 
DIECEZJI KALISKIEJ

W roku Dziesięciolecia jej istnienia

Kalisz 2002

I
PAPIESKIE WYTYCZNE
DLA PROGRAMÓW DIECEZJALNYCH

1. Program już istnieje

      Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu, że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy naszej epoki. Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, że Ona nas napełnia: „Ja jestem z wami!"

      Nie trzeba zatem wyszukiwać „nowego programu". Program już istnieje: ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię...".

2. Określić elementy programu w Kościołach partykularnych

      Jedyny program Ewangelii musi się nadal ucieleśniać, jak dzieje się od początku, w historycznej rzeczywistości każdej wspólnoty kościelnej. Właśnie w Kościołach lokalnych można określić konkretne elementy programu: cele i metody pracy, zasady formacji i doskonalenia duszpasterzy i ich współpracowników, sposoby poszukiwania potrzebnych środków, dzięki którym orędzie Chrystusa może docierać do ludzi, kształtować wspólnoty, głęboko na nie oddziaływać poprzez świadectwo o wartościach ewangelicznych, składane także w życiu społecznym i kulturze.

3. Priorytety programu

      Czeka nas zatem porywające zadanie. Mamy podjąć na nowo pracę duszpasterską. To zadanie dotyczy nas wszystkich. Pragnę jednak zwrócić uwagę, abyśmy mogli wspólnie się ubogacić i ustalić kierunki działania, na pewne priorytety duszpasterskie, które dostrzegam szczególnie dzięki doświadczeniu Jubileuszu (roku 2000):

- Świętość

- Modlitwa

- Niedzielna Eucharystia - Sakrament Pojednania

- Pierwszeństwo łaski... Biada, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić

- Słuchanie Słowa Bożego

- Głoszenie Słowa Bożego

II
TRZYLETNI PROGRAM DLA DIECEZJI POLSKICH
PROPOZYCJA KOMISJI EPISKOPATU
DS. DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

I Etap - rok 2002: Poznać Chrystusa (wiara wyznawana - Credo)

II Etap - rok 2003: Kochać Chrystusa (wiara celebrowana - Liturgia)

III Etap - rok 2004: Naśladować Chrystusa (wiara przeżywana - Moralność)

III
PROGRAM DIECEZJI KALISKIEJ W ROKU 2002

1. Dziesięciolecie istnienia Diecezji

      Dnia 25 marca 2002 roku minie dziesięć lat od ustanowienia Diecezji Kaliskiej. Dziesięciolecie, chociaż nie jest jubileuszem, jest rocznicą znaczącą, zwłaszcza, gdy jest to pierwsze dziesięciolecie w dziejach Diecezji. Ogarniając myślą to, co wypełniło minione dziesięć lat, trudno nie przyznać, że był to czas łaski od Pana. Pan pobłogosławił nam. Z Jego łaską staraliśmy się współdziałać, na ile było nas stać. Trzeba przywołać to, co udało nam się, jako diecezjalnej wspólnocie Ludu Bożego razem dokonać, aby wielbić Boga i Mu dziękować za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił. Niektóre z tych dokonań zostały zaprezentowane w osobnej publikacji, do której niech zaglądną duszpasterze, a także wierni świeccy.

2. Budowaliśmy Kościół diecezjalny

      Dziesięć lat temu, kiedy Diecezja rozpoczynała samodzielne życie Kościoła, zostało rzucone hasło - apel: Budujemy Kościół Diecezji Kaliskiej. Do idei budowania odwoływaliśmy się w każdym następnym roku duszpasterskim i w przyszłości będziemy do niej także się odwoływać, ponieważ Kościół - rzeczywistość bosko-ludzka -winna być ciągle budowana w nas samych, w rodzinach, w grupach i zespołach, w parafiach, w Diecezji.

3. Duc in altum - Zajedź na głębię

      Wdzięczni Bogu za to, co udało nam się zbudować i osiągnąć w minionych latach, myślimy o tym, co czynić w przyszłości: co czynić w roku duszpasterskim 2002.

     Chcemy w dalszym ciągu budować nasz Kościół diecezjalny w jedności z Ojcem Świętym i całym Kościołem. To budowanie powinno zmierzać ku osiąganiu coraz większej głębi wiary oraz życia, kształtowanego według pogłębionej wiary.

      W celu pogłębienia wiary będziemy starali się pełniej poznać Chrystusa, wpatrywać się w Jego Oblicze. Droga, która prowadzi do tego celu, jest wskazana przez Ojca Świętego w owych priorytetach duszpasterskich, wyżej wymienionych. Jesteśmy w pewien sposób już przygotowani, aby iść tą drogą, ponieważ  priorytety wskazane przez Ojca Świętego, były obecne w naszej pracy duszpasterskiej w minionych latach. Trzeba je jednak na nowo zauważyć w ich bogactwie i skuteczności, w sytuacjach i warunkach, w jakich dziś żyjemy i zdążamy do Boga.

      Natomiast w kształtowaniu życia wiarą chcemy zwrócić uwagę na sumienie. Będziemy uczyć się być ludźmi sumienia i kierować się sumieniem w naszym życiu i postępowaniu. Dlatego sumieniu poświęcamy w programie duszpasterskim na rok 2002 szczególną uwagę.

4. Praca nad prawym sumieniem

1) Być człowiekiem sumienia znaczy wejść w siebie, do swego wnętrza, poszukiwać głębi, aby usłyszeń ów głos odzywający się we wnętrzu człowieka, zwany głosem sumienia i za nim iść.

      Być człowiekiem sumienia znaczy być odpowiedzialnym za podejmowane i dokonane czyny.

      Być człowiekiem sumienia znaczy być człowiekiem twórczym. Twórczość człowieka sumienia wyraża się w budowaniu dobra odnoszącego się do własnego człowieczeństwa oraz w budowaniu dobra wspólnego, a także w kierowaniu się prawdą, szacunkiem i miłością wobec ludzi.

2) Głos sumienia - głos Boży
      We wnętrzu każdego człowieka, także niewierzącego, są jakby wypisane zasady prawa, które odzywa się, wzywając go, by czynił dobro, a unikał zła. Prawo to brzmi jak nakaz, któremu człowiek winien być posłuszny, aby być zgodny z sobą samym. To prawo jest w człowieku. Człowiek go sobie nie nałożył. Wyraża się ono najbardziej w chwili, gdy nas oskarża wbrew nam samym, gdy chętnie byśmy przed nim uciekli lub zapomnieli.

      Ludzie wierzący, oświeceni Objawieniem Bożym, odczytują w nim prawo wypisane w sercu człowieka przez Boga Stwórcę. Dlatego w głosie tego prawa odkrywają głos Boga. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem i wsłuchuje w Jego głos.

3) Ludzki wymiar sumienia
      Nie wolno jednakże zapominać o ludzkim wymiarze sumienia. Jest ono związane w szczególny sposób z funkcją poznawczą rozumu. Trudności, jakie rozum napotyka w procesie poznania będą rzutować zatem na sumienie.

      Sumienie wyraża sąd rozumu o moralnej jakości konkretnego czynu, który człowiek zamierza wykonać, którego właśnie dokonuje, lub którego już dokonał. Z racji trudności, jakie spotyka rozum w funkcji poznania, moralny sąd sumienia może być niekiedy wątpliwy, a nawet błędny. (Sumienie szerokie, faryzejskie, skrupulatne).  Ignorancja rozumu, która wywiera wpływ na sąd sumienia o moralności czynów, tkwi zazwyczaj w zaniedbaniach człowieka, zwłaszcza kiedy on niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, popada w nawyki grzechów i w ten sposób powoli zaślepia swoje sumienie. W takim przypadku za zło jest odpowiedzialna osoba, która je popełnia. Jeśli natomiast ignorancja jest niepokonalna lub błędny osąd moralny nie jest zawiniony, wówczas zło popełnione przez osobę, która kierowała się sumieniem, nie może być jej przypisywane. 

4) Wychowanie sumienia
      Człowiek powinien być zawsze posłuszny sądowi swojego sumienia, o ile sąd ten jest pewny. Aby zabezpieczyć sumienie przed wydawaniem błędnych sądów moralnych, konieczna jest praca zwana wychowaniem sumienia lub formacją sumienia.

      Formacja sumienia jest nieodzowna w życiu każdego człowieka. Jest zadaniem całego życia. Od najmłodszych łat wprowadza ona dziecko w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi do pokoju serca (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1784).

      Wśród środków w formowaniu sumienia szczególnie pomocne są:

- lektura słowa Bożego
- modlitwa i medytacja
- nabożeństwo do Ducha Świętego - Światłości sumień
- praktyka rachunku sumienia
- Sakrament Pokuty
- rekolekcje
- świętość życia

5) Rola kapłanów w wychowaniu sumień
      Kapłani w swej posłudze duszpasterskiej są odpowiedzialni za formowanie sumień. Formacji sumień należy dać pierwszeństwo przed staraniami o moralność stanowionego prawa. Prawo bowiem stanowione stwarza jedynie możliwość dokonania zła, na przykład zabicia poczętego życia, ale go nie nakłada. Ostatecznie to człowiek w swoim sumieniu godzi się na nie lub nie. Jeśli wierni będą mieli uformowane prawidłowo sumienie, które reaguje na prawdę i dobro, wówczas niezależnie jakie prawo będzie ustanowione, nie będą dopuszczać się zła, na przykład grzechu aborcji. W Polsce w minionym dziesięcioleciu pierwszeństwo w pracy duszpasterskiej dawano staraniom o stanowienie prawa, poprawnego pod względem moralnym. W rezultacie praca nad formacją sumień była nie wystarczająca. Efektem tego są decyzje i zachowania wiernych - katolików. Wyznają, że są katolikami - ludźmi wierzącymi, a podejmuj ą decyzje, jakby nimi nie byli. Prawe sumienie uzdalnia człowieka - chrześcijanina do zachowania swej tożsamości i do wydawania jasnego sądu wobec modnych, choć niemoralnych zachowań, jak też wobec różnorodnych manipulacji, jakie dziś w sposób wystudiowany prowadzi się często za pośrednictwem mediów.

4. Realizacja programu duszpasterskiego 2002

- Jak dziś pełniej poznać Chrystusa, by pogłębić swoją wiarę? - Jak według wiary kształtować dziś życie?
- Jak przezwyciężać obecny dziś często dualizm - rozłam między wiarą i życiem?
- Jak dziś formować prawe sumienie?
- W jaki sposób stawać się dziś człowiekiem sumienia?
- Co robić, aby nie zabić w sobie głosu sumienia?

      Oto tematy wiodące, które powinny stanowić przedmiot wszelkich spotkań duszpasterskich w parafiach. One też powinny być przedmiotem kapłańskich spotkań w dekanatach.

      Niech w ich realizację włączą się: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej oraz Profesorowie i Wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego, opracowując odpowiednie materiały - pomoce dla parafii, organizując wykłady, dyskusje, odczyty.

      Niech się włączą także na swój sposób media diecezjalne: Radio Rodzina i Opiekun.

IV
KALENDARZ DIECEZJALNY
W ROKU 2002

 

GRUDZIEŃ 2001

2 grudnia

I Niedziela Adwentu. Początek nowego roku kościelnego.

25 grudnia

Uroczystość Bożego Narodzenia.

31 grudnia

Dziękczynne Te Deum za pierwszy rok wieku XXI.

STYCZEŃ 2002

l stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Światowy Dzień Pokoju. List pasterski Biskupa Kaliskiego we wszystkich parafiach, zapowiadający program duszpasterski w roku 2002.

6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

17 stycznia

Dzień Judaizmu, po raz piąty obchodzony w Katedrze Kaliskiej.

18-25 stycznia

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan według zwyczajów w parafiach.

LUTY 2002

2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień Życia Konsekrowanego. Uroczystość w Katedrze Kaliskiej z udziałem osób Bogu poświęconych z całej Diecezji.

11 lutego

Światowy Dzień Chorego. Zaleca się zorganizowanie w Katedrze i w parafiach nabożeństw połączonych z udzieleniem Sakramentu Chorych.

13 lutego

Środa Popielcowa. Zaleca się połączyć z obrzędem posypania popiołem pouczenia o potrzebie pokuty i nawrócenia.

17 lutego

I Niedziela Wielkiego Postu. Droga Krzyżowa ulicami miasta Kalisza.

Uwaga! Zaleca się w wybranym dniu Wielkiego Postu w każdej parafii odprawić publicznie Drogę Krzyżową.

MARZEC 2002

17 marca

V Niedziela Wielkiego Postu. List pasterski Biskupa Kaliskiego z okazji X Rocznicy ustanowienia Diecezji.

19 marca

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

24 marca

Niedziela Palmowa. Diecezjalny Dzień Młodzieży. Ogólnodiecezjalna Pielgrzymka Młodzieży na Górę Krzyża Jubileuszowego pod Ostrzeszowem. Młodzież przeżywa X Rocznicę powstania Diecezji.

25 marca

Wielki Poniedziałek.

X Rocznica ustanowienia Diecezji. - Okolicznościowe wspomnienie we wszystkich kościołach i kaplicach według programu wyznaczonego przez duszpasterzy miejsca.

 - W Katedrze o godz. 17.00 Msza św. z udziałem przedstawicieli wszystkich parafii oraz Akcji Katolickiej.

28 marca

Wielki Czwartek.

W Katedrze o godz. 10.00 - Msza Krzyżma, odnowienie przyrzeczeń kapłańskich oraz poświęcenie Olejów. Koncelebrują Księża Dziekani oraz Księża Jubilaci.

31 marca

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

KWIECIEŃ 2002

7 kwietnia

Święto Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna). Główne uroczystości w Kaliszu:
- w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (ul. Asnyka 54), godz. 12.00,
- w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego (ul. Stawiszyńska 2), godz. 9.00.

15 kwietnia

Diecezjalny Dzień Świętości Kapłańskiej.
Kapłani przeżywają X Rocznicę ustanowienia Diecezji. Pielgrzymka Prezbiterium Diecezji Kaliskiej do Katedry (godz. 10.00) i następnie do Bazyliki-Sanktuarium św. Józefa.
Uroczystej koncelebrze będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ksiądz Kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski. Po Mszy św. agapa w Seminarium Duchownym.

21 kwietnia

Niedziela Dobrego Pasterza. Dzień modlitw o powołania.

26 kwietnia

XXIII Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu.

28 kwietnia

Uroczystość odpustowa ku czci św. Wojciecha w Diecezjalnym Sanktuarium w Cieszęcinie.

MAJ 2002

1 maja

Wspomnienie św. Józefa robotnika. Ogólnokrajowa Pielgrzymka „Solidarności" do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Dzień modlitw w intencji bezrobotnych.

16 maja

Święcenia Diakonatu w Konkatedrze w Ostrowie  Wielkopolskim (godz. 16.00).

19 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

20 maja

Święto Maryi Matki Kościoła.

23 maja

Święcenia Kapłańskie w Katedrze w Kaliszu (godz. 16.00).

30 maja

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

CZERWIEC 2002

1 czerwca
Sobota

W Kaliszu pod wieczór procesja ku czci św. Józefa z kościoła św. Wojciecha na Zawodziu (Parafia św. Gotarda) ulicami miasta na Plac przy pomniku Jana Pawła II

2 czerwca
Niedziela

Odpust Opieki św. Józefa w Bazylice - Sanktuarium w Kaliszu. Suma odpustowa na Placu przy pomniku Jana Pawła II ze wspomnieniem V rocznicy wizyty Ojca Świętego w Stolicy Diecezji.

4 czerwca
 

V rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Wspomnienie we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji w sposób określony przez duszpasterzy miejsca.

9 czerwca
Niedziela

Procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościoła Ojców Jezuitów w Kaliszu.

LIPIEC 2002

13-20 lipca

Szósta rocznica nawiedzenia Diecezji przez Matkę Bożą w znaku Figury Fatimskiej. W parafiach całej Diecezji, a zwłaszcza w Parafiach-Stacjach zatrzymania się Figury Fatimskiej, odprawić nabożeństwa rocznicowe, kładąc akcent na roli Maryi jako Zwiastunki nadziei.

SIERPIEŃ 2002

10 sierpnia

365 Piesza Kaliska Pielgrzymka-Jedenasta Diecezji Kaliskiej do Częstochowy.

18 sierpnia

Diecezjalne Dziękczynienie za żniwa (Dożynki) - Koźmin, parafia p.w. św. Wawrzyńca.

23 sierpnia

Piesza Wieruszowska Pielgrzymka do Częstochowy.

25 sierpnia

Trzecia rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie.

WRZESIEŃ 2002

15 września

Trzecia Pielgrzymka diecezjalna na Górę Krzyża Jubileuszowego pod Ostrzeszowem w roku X-lecia Diecezji.

24 września

Rocznica poświęcenia Katedry Kaliskiej. VII rocznica koronacji Figury Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze.

PAŹDZIERNIK 2002

16 października

XXIV rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

22 października

XXIV rocznica inauguracji Pontyfikatu Jana Pawła

LISTOPAD 2002

4 listopada

Czwarta rocznica inauguracji i działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu

24 listopada

Uroczystość Chrystusa Króla - Święto patronalne Akcji Katolickiej.

GRUDZIEŃ 2002

1 grudnia

I Niedziela Adwentu. Początek nowego roku kościelnego.

25 grudnia

Uroczystość Bożego Narodzenia.

31 grudnia

Dziękczynne Te Deum za miniony rok.

 V
HASŁO ROKU 2002

Przyjdź, Światłości sumień!

 VI
PARAFIALNY FUNDUSZ DUSZPASTERSKI

      W obecnej sytuacji, w jakiej pracuje Kościół w Polsce, konieczne są środki materialne, aby mogły w parafiach działać grupy duszpasterskie i ich przedstawiciele uczestniczyć w różnych spotkaniach diecezjalnych lub krajowych.

      W Roku Wielkiego Jubileuszu zaczęliśmy silniej lansować ideę tworzenia parafialnych funduszy duszpasterskich.

      Sposób stworzenia funduszu niech będzie w parafiach przedmiotem wspólnej narady przedstawicieli istniejących w nich grup duszpasterskich. Funduszem winni kierować ludzie świeccy w porozumieniu z proboszczem.

      Źródłem stworzenia i rozwoju funduszów parafialnych mogą być: zbiórki do puszek przed kościołem, zyski z różnych imprez (zabawy bezalkoholowe, przedstawienia). Oczekiwana jest tu twórcza inwencja.

VII
POMOCE

-         Jan Paweł II - List Apostolski Novo Millennio ineunte.

-         Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski: „poznać Chrystusa". Program duszpasterski na rok 2001/2002.

-         Katechizm Kościoła Katolickiego.


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest  rodzina Płocińskich
w osobach: Iwony i  Krzysztofa Płocińskiego,  oraz dzieci: Mateusza, Szymona, Marii, Piotra i Aleksandry.
Adres 62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. 0 1044 62 7671842,  e-mail: kplocinski@info.kalisz.pl

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2002 by Krzysztof Płociński i rodzina.