Insygnia

A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
Rozmowa z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Stanisławem Napierałą

Insygnia

A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
Rozmowa z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Stanisławem Napierałą
Poznawać, kochać i naśladować

      Na spotkaniach rejonowych dla księży - podobnie jak w latach ubiegłych - Ksiądz Biskup zaprezentował Program Duszpasterski Diecezji Kaliskiej na rok 2002. Czym jest program duszpasterski i jaka jest jego rola w życiu Kościoła lokalnego?
      Program Duszpasterski na cały nowy rok wytycza kierunek duszpasterskiego działania w diecezji. Proszę zauważyć, że jest to program ogólnodiecezjalny, wiec podaje tylko ogólne wytyczne. Jest to program, który w parafiach powinien zostać opracowany w konkretach. Każda parafia ma pewną swoją specyfikę, swoje możliwości, swoje uwarunkowania i dlatego też na bazie programu ogólnodiecezjalnego powinna opracować własny program. Uważam, że jest to dla parafii piękna praca. Proboszczowie i duszpasterze bowiem, razem z grupami duszpasterskimi, jakie są w parafii, a także z innymi ludźmi, którzy są aktywni, mają tematy na spotkania, które pozwolą im wyłonić i określić program pracy w swoich parafiach.
      Program ogólnodiecezjalny na rok 2002 skupia się wokół rocznicy dziesięciolecia powołania naszej diecezji do istnienia. Było to 25 marca 1992 roku. W programie są zaznaczone możliwości przeżywania tej rocznicy, w wymiarze ogólnodiecezjalnym, w parafiach, w grupach. W programie są przewidziane celebracje ogólnodiecezjalne, jak też w parafiach. Są wymienione spotkania różnych grup w wymiarze diecezjalnym, np. młodzieży w Niedzielę Palmową sióstr zakonnych - 2 lutego, chorych -11 lutego, kapłanów -22 kwietnia.
      W przyszłym roku mija 10 lat od powstania Diecezji Kaliskiej. Jakie znaczenie ma ten czas dla naszej diecezji?
      Szukaliśmy tematu, który by pogłębił przeżywanie dziesiątej rocznicy powołania diecezji. Temat ten widzimy w sformułowaniu: "jedność w wielości". Nasza diecezja powstała z wielości. Tą wielością są części sześciu diecezji macierzystych, z których diecezja została utworzona. Ta wielość różnorodna, która wyraża się w historii, w zwyczajach, w pewnych odcieniach językowych, w kulturze, scala się w naszej diecezji w pewną jedność. Jednością jest ta sama diecezja, ta sama wiara, jedno prezbiterium kapłanów z biskupem diecezji. Z jednej strony mamy świadomość wartości wielości różnorodnej i chcemy tworzyć warunki do jej istnienia i rozwoju; z drugiej strony mamy świadomość, że ta wielość różnorodna, winna scalać się w jedności nadrzędnej, którą jest Kościół diecezjalny. Dlatego chcemy przeżywać dziesiątą rocznicę istnienia naszej diecezji, jako "jedność w wielości".
      Wspomniał Ksiądz Biskup, m. in. w Radiu Rodzina, o propozycji przeprowadzenia misji parafialnych poświęconych Miłosierdziu Bożemu?
      Program duszpasterski proponuje różne działania duszpasterskie w roku 2002. Przede wszystkim myślę jednak o misjach Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże, odsłania Boga jako miłość, która pochyla się nad człowiekiem. Miłość miłosierna, przebaczająca, cierpliwa. Na Boga -miłość miłosierną - jest wrażliwy współczesny człowiek. Słyszałem, że święta siostra Faustyna jest dziś najbardziej popularną świętą na świecie, ponieważ przypomniała w nowej formie Boga, jako miłość miłosierną. Chcemy Boże Miłosierdzie na nowo ukazać i zbliżyć ludzi do niego poprzez misje. Chcemy je rozpocząć pod koniec roku 2002. Pewno zajmą nam 5-6 lat.
      Dlaczego Ksiądz Biskup proponuje, by w Roku Duszpasterskim 2002 uwagę poświęcić akurat sumieniu?
      Sumienie to głębia człowieka. To jakby sanktuarium, gdzie jest obecny człowiek i Bóg. Z tej głębi idzie poznanie moralne. Jest bardzo ważne, żeby ta głębia, którą nazywamy też świadomością, była poprawnie ukształtowana. Żeby reagowała na to, co jest obiektywnie prawdą i dobrem. Żeby sumienie umiało dostrzegać prawdę i dobro; żeby umiało odróżniać prawdę od kłamstwa i fałszu, dobro od zła. Żeby zobowiązywało człowieka do życia według prawdy ido czynienia dobra; zobowiązywało do przeciwstawiania się złu i nie tolerowania go, dopóki to zło jest. Do tego zmierza praca nad sumieniem.
      Korzenie programu duszpasterskiego dla naszej diecezji tkwią w Liście Apostolskim Novo Millennio Ineunte!?
      Nasz program diecezjalny jest oparty na wskazaniach, jakie Ojciec Święty zawarł w Liście Apostolskim "Novo Millennio Ineunte" dla całego Kościoła. Ojciec Święty te wskazania sprowadził do takiego skrótu: Nie trzeba wyszukiwać nowego programu. Program już istnieje: ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować. Ojciec Święty mówi też, że w programach Kościołów diecezjalnych powinny być wskazane priorytety pracy stosownie do potrzeb i możliwości tych Kościołów. To uwzględniamy w naszym programie. 
      Po drugie: program diecezjalny jest zakorzeniony w ogólnopolskim programie duszpasterskim, który na pierwszy rok stawia jako temat wiodący zagadnienie: poznania Chrystusa.
      Wspomnę jeszcze, że zawsze w programie duszpasterskim hasło, które jakoś integruje i równocześnie nadaje mu pewną nośność ideową, działa na wyobraźnię. Hasło naszego programu duszpasterskiego brzmi: "Przyjdź Swiatłości sumień". Jest to wezwanie, jakby modlitwa do Ducha Świętego. Gdy mówimy - "Przyjdź Światłości sumień" - to modlimy się: "Przyjdź, Duchu Święty" i "oświeć' nasze sumienia.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał
Ks. Krystian Szenowski
OPIEKUN, Nr 26 (94) 01


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest  rodzina Płocińskich
w osobach: Iwony i  Krzysztofa Płocińskiego,  oraz dzieci: Mateusza, Szymona, Marii, Piotra i Aleksandry.
Adres 62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. 0 1044 62 7671842,  e-mail: kplocinski@info.kalisz.pl

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2002 by Krzysztof Płociński i rodzina.