Bibliografia

     Przedstawiona poniżej bibliografia, opracowana według ogólnie obowiązujących zasad, dzieli się na podmiotową i przedmiotową. Bibliografia podmiotowa zawiera wykaz prac publikowanych w wydawnictwach zwartych i ciągłych oraz prac nie publikowanych, wygłoszonych przez Autorkę w formie referatów bądź odczytów. Bibliografia przedmiotowa prezentuje natomiast prace związane z Autorką.
      Chronologiczny wykaz rozpraw i studiów oraz artykułów i odczytów obejmuje okres od 1958 do roku 1985, a w przypadku bibliografii o Autorce okres do roku 1996.
      Umieszczając adres wydawniczy danego źródła, na końcu każdego prezentowanego tekstu w "Pismach rozproszonych" oraz zaznaczając gwiazdką te pozycje w wykazie bibliograficznym, nadano bibliografii charakter uniwersalny.

      I. Bibliografia podmiotowa
      A. Wykaz prac publikowanych

1*). Asnyk znany i mniej znany, "Ziemia Kaliska" 1958, R. II, nr 7 (11), s. 2-3, nr 8 (12), s. 6-7 i 12, [z portr., rys. W. Kościelniaka i mapą podróży];
2*). Pomyślmy nad tym, "Ziemia Kaliska" 1959 R. III, nr 9 (21),s. 6, fot.;
3*). O Marii Konopnickiej i kaliskich tablicach pamiątkowych, "Ziemia Kaliska" 1960, R. IV, nr 11 (41), s. 4;
4. Kalisz w życiu i twórczości Marii Konopnickiej, W: Komitet Obchodów 50-lecia śmierci M. Konopnickiej. Sesja naukowa poświęcona twórczości M. Konopnickiej, Łańcut 16-17. IX. 1960 r., [W-wa] 1960, [powiel.], s. 36;
5*). Czy Konopnicka jest pisarką kaliską, "Ziemia Kaliska" 1961, R. V, nr 17 (73), s. 5 i 6, nr 18 (74), s. 3 i 7;
6*). Z Suwałk do Kalisza, W: Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, Warszawa, LSW 1963 [2 wyd. 1966], s. 47-48, przypisy s. 316-327;
7*). O Konopnickiej, Kaliszu i "Kaliszaninie", "Ziemia Kaliska" 1964, R. VIII, nr 24 (l51), s. 6, fot.;
8. O krasnoludkach, sierotce Marysi i gąsce Brygidce, "Płomyczek" 1966, nr 10, s. 294-295, fot., [recenzja z kaliskiego przedstawienia baśni Konopnickiej w teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu];
9. Nie znane fakty związane z pobytem Marii Dąbrowskiej w Kaliszu, "Rocznik Kaliski" 1974, t. VII, s. 178-187;
10*). Kalisz w oczach Asnyka i Konopnickiej, "Rocznik Kaliski" 1975, t. VIII, s. 209-225;
11*). Konopnicka, Dąbrowska i Polonia Amerykańska, "Południowa Wielkopolska" 1977, R. XVI, nr 7 (177), s. 3, fot;
12. Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu. SiT Warszawa 1977, s.s. 108, fot. plan miasta, mapa guberni kaliskiej; [recenzje książki:] Szymon Molenda, Pani Haliny kaliska wielka trójca. "Południowa Wielkopolska" 1977, R. XVI, nr 11 (181), s. 6, [uzup.] Józef Makowiec, tamże, nr 12 (182), s. 7, Jerzy Iwaszkiewicz, "Życie Warszawy" 1977, nr 285, s. 7;
13. Piśmiennictwo [w Kaliszu w wiekach XVI - XVIII]. W: Dzieje Kalisza. Praca zbiorowa pod red. Władysława Rusińskiego. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1977, s. 256 - 269;
14. Kalisz literacki [w latach 1800 - 1914]. W: Dzieje Kalisza. Praca zbiorowa pod red. Władysława Rusińskiego. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1977, s. 480 - 491;
15. Literatura [w latach 1919 - 39 i 1945 - 75]. W: Dzieje Kalisza. Praca zbiorowa pod red. Władysława Rusińskiego. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1977, s. 816 - 818;
16*). "Kaliszanin" 20 lat poszukiwany, "Południowa Wielkopolska" 1979, R. XVIII, nr 3 (197), s. 5, fot.;
17. "Aneksja" i metody, "Odgłosy", Łódź 1979, R. XXII, nr 15 (1114), s. 13, [replika na artykuł Haliny Sławińskiej pt. "Aneksja" Bronowa i Gusina, "Odgłosy" 1978, R. XXI, nr 40, s. 11.];
18*). Kaliskie wspomnienia o Natalii, "Ziemia Kaliska" 1980, R. XXIV, nr 32 (932), s. 5, fot;
19*). Dąbrowska - Konopnicka, rozważania rocznicowe, "Południowa Wielkopolska" 1980, R. XIX, nr 9 (215), s. 4, fot.;
20*). Polemiki: Nie tylko w sprawie Konopnickiej, "Południowa Wielkopolska" 1981, R. XX, nr 7 (225), s. 2 i 6-7, fot, [polemika z Haliną Sławińską: Konopnicka w Bronowie i Gusinie, Warszawa 1981, s.s. 93, il., mapy, portr.];
21. Sierpień 1914 [wiersz], "Południowa Wielkopolska" 1982, R. XXI, nr 4 (234), s. 2;
22*). O Karczewskiej, Kaliszu i życiu uczciwym, "Ziemia Kaliska" 1982, R. XXVI, nr l8 (1020), s. 9;
23*). Spróbujmy jeszcze coś ustalić (1): Kaliszanin z wyboru, "Południowa Wielkopolska" 1982, R. XXI, nr 2 (232), s. 5, fot.;
24*). Spróbujmy...(2): Kaliskie widokówki, "Południowa Wielkopolska" 1982, R. XXI, nr 3 (233), s. 6;
25*) Spróbujmy...(3): Postacie literackie o kaliskim rodowodzie, "Południowa Wielkopolska" 1982, R. XXI, nr 4 (234), s. 4, fot.;
26*). Spróbujmy...(4): Oświadczam, że piszę..., "Południowa Wielkopolska" 1982, R. XXI, nr 5 (235), s.6;
27. Szykuj-że mi tam gospodę i dom cichy między swemi, przewodnik po izbie muzealnej Marii Konopnickiej w Kaliszu. Kalisz, Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej i Towarzystwo im. M. Konopnickiej, koło terenowe w Kaliszu, 1982, s.s. 16, il.;
28*). Śladami Marii Dąbrowskiej (1): Wspomnienia, powroty, materii życia przetwarzanie, "Południowa Wielkopolska" 1983, R. XXII, nr 2 (240), s.4; (2): nr 3 (241), s. 2 - 3; (3): nr 4 (242), s. 4, fot.; (4): nr 5 (243), s.4, fot.; (5): nr 6 (244), s. 4, fot.; (6): nr 7 (245), s.4, fot.;
29*). Włodzimierz Pietrzak - jeden czy dwu?, "Południowa Wielkopolska" 1983, R. XXII, nr 5 (243), s. 2, fot.;
30. Kalisz w literaturze. Kalisz, Towarzystwo Miłośników Kalisza i Towarzystwo Przyjaciół Książki 1984, s.s. 25, [1].;
31*). Kalisz [hasło]. W: Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, PWN 1984, s. 410 - 412;

B. Wykaz prac nie publikowanych

1. Konopnicka jako działaczka społeczna. [Prelekcja wygłoszona w Towarzystwie im. Marii Konopnickiej, koło terenowe w Kaliszu w 1961 r.];
2. Związek pisarzy polskich z Kaliszem. [Odczyt wygłaszany w Towarzystwie im. Marii Konopnickiej, koło terenowe w Kaliszu w 1967 r.];
3. Kalisz - Turek - Uniejów - Gusin - Łęczyca - Bronów - Turek - Kalisz. [Szlak turystyczny, opracowany przez Autorkę był wykorzystywany do prowadzenia wycieczek organizowanych przez koło terenowe Towarzystwa im. M. Konopnickiej w latach 60-tych.];
4. Kalisz w twórczości pisarzy XIX i XX w. [Referat wygłoszony na Sesji Naukowej w Kaliszu poświęconej twórczości Marii Dąbrowskiej w dziesiątą rocznicę śmierci, w 1975 r.];
5. Konopnicka w Kaliszu a Izba Muzealna poświęcona jej pamięci. [Referat okolicznościowy wygłoszony na uroczystości otwarcia Izby, poprzedzonej spotkaniem w kaliskim ratuszu, w dniu 13 października 1980 r.];
6. O niektórych perypetiach miłosnych Konopnickiej i Asnyka. [Odczyt wygłoszony w Towarzystwie im. M. Konopnickiej, koło terenowe w Kaliszu w 1985 r.];

II. Bibliografia przedmiotowa

1. Franciszek Ciesiołka, Powstał Komitet Budowy Pomnika Marii Konopnickiej, "Ziemia Kaliska" 1965, R.IX, nr 10 (161), s. 1;
2. Wiktoria G. Kunicka, Jubileusz Marii Dąbrowskiej, "Rocznik Kaliski" 1968, t. I, s.405;
3. Konopnicka dzieciom. Informator o wystawie pierwodruków i dokumentów z okazji sesji naukowej na temat: Maria Konopnicka w 60 rocznicę śmierci. Kalisz, nakładem Wydziału Kultury PMRN i KDK przy współpracy "Ziemi Kaliskiej", 1970, [24] s., fot. [M.in. opracowanie działu kaliskiego wystawy: Halina Sutarzewicz, fotografie: Andrzej Gałkin];
4. O tradycjach i planach Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, rozmowa [redakcji] z mgr Haliną Sutarzewicz, prezesem kaliskiego oddziału Towarzystwa, "Ziemia Kaliska" 1972, R. XVI, nr50 (565), s. 4, fot.;
5. Franciszek Ciesiołka, 10 lat działalności koła terenowego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, "Rocznik Kaliski" 1972, t. V, s. 362 - 369;
6. Franciszek Ciesiołka, Międzynarodowa Sesja Naukowa w Kaliszu poświęcona M. Konopnickiej, "Rocznik Kaliski" 1972, t. V, s. 370 -
374;
7. Szymon Molenda, Pani Haliny kaliska wielka trójca. "Południowa Wielkopolska" 1977, R. XVI, nr 11 (181), s. 6; [uzup.] J. Makowiec, tamże, nr 12 (182), s. 7; [rec. książki: Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu, Warszawa 1977];
8. Jerzy Iwaszkiewicz, [rec. książki: Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu, Warszawa 1977, s.s. 108], "Życie Warszawy" 1977, nr 285, s.7;
9. Anna Szurczak, Sesja naukowa poświęcona twórczości Marii Dąbrowskiej. "Rocznik Kaliski" 1978, t. XI, s. 249 - 251;
10. Halina Sławińska, "Aneksja" Bronowa i Gusina, [polemika z fragmentem książki Haliny Sutarzewicz pt. Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu, Warszawa 1977] "Odgłosy" 1978, R. XXI, nr 40, s. 11, [replika H. Sutarzewicz w art. pt. "Aneksja" i metody, "Odgłosy" 1979, R. XXII, nr 15, s. 13];
11. Halina Molenda, O takich którym się chciało, [o pracy i działalności koła terenowego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Kaliszu oraz jego przewodniczącej H. Sutarzewicz, która po 20 latach w lutym 81 r. otrzymała tytuł Prezesa Honorowego], "Południowa Wielkopolska" 1981, R. XX, nr 6 (224), s. 2, w listach do redakcji: H. Sutarzewicz, W sprawie Towarzystwa im. Marii Konopnickiej [sprostowanie i uzupełnienie do art. j. w.], "Południowa Wielkopolska" 1981, R. XX, nr 8 (226), s. 7;
12. Anna Szurczak, Izba Marii Konopnickiej w Kaliszu. "Rocznik Kaliski" 1982, t. XV, s. 344-347;
13. Z[ygmunt] Lichniak [polemika z artykułem H. Sutarzewicz pt. Włodzimierz Pietrzak - jeden czy dwu?], "Południowa Wielkopolska" 1983, R. XXII, nr 6 (244), s.6, [z odpowiedzią H. Sutarzewicz - tamże];
14. Elżbieta Stadtmüller, 20 lat działalności koła terenowego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, "Rocznik Kaliski" 1983, t. XVI, s. 260 - 264;
15. Bożena Szal, Pasję i miłość do miasta odziedziczyłam po ojcu..., rozmowa z p. H. Sutarzewicz, laureatką nagrody m. Kalisza, "Ziemia Kaliska" 1985, R. XXIX, nr 9 (1166), s. 6;
16. Bożena Szal, W salonie pani Marii, [o zebraniu sprawozdawczym koła terenowego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej i o Halinie Sutarzewicz], "Ziemia Kaliska" 1985, R. XXIX, nr 11 (1168), s. 6;
17. [notatnik kulturalny], O niektórych perypetiach miłosnych Konopnickiej i Asnyka. "Ziemia Kaliska" 1985, R. XXIX, nr 23 (1180), s. 6;
18. Edward Polanowski, Maria Dąbrowska w krainie dzieciństwa i młodości. Poznań 1989, s. 10, 91, 161, 196 - 198, 200;
19. H[enryk] Wr[otkowski], Album Haliny Sutarzewicz, "Ziemia Kaliska" 1991, R. XXXV, nr 31 (1491), s. 6;
20. Henryk Wrotkowski, Halina Sutarzewicz (13 IX 1909 - 12 VII 1991), (wspomnienie pośmiertne), "Rocznik Kaliski" 1991, t. XXIII, s. 245 - 249;
21. Henryk Wrotkowski: Sutarzewicz Halina, Maria (1909 - 1991), nauczycielka języka polskiego, znawczyni i popularyzatorka literatury związanej z Kaliszem. W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo - wschodniej. Zeszyt próbny. [Redakcja E. Polanowski i in.], Kalisz, KTPN 1993, s. 28 - 29;
22. Maria Dąbrowska, Dzienniki powojenne 1945 - 1965. Warszawa, Czytelnik 1996, s. 10, 11, 15, 178, fot.;