PRZYPISY

1

H. Wrotkowski, Społeczeństwo Kalisza w latach pierwszej wojny ¶wiatowej i dniach wyzwolenia. „Rocznik Kaliski” t. 3, 1970, s. 165-174

2

T. Zarębska, Sprawa odbudowy zabytkowego centrum Kalisza. „Rocznik Kaliski” t. 10, 1977, s. 121-177

3

„Gazeta Kaliska” 1919, nr 177 z 7 sierpnia informuje społeczeństwo miasta Kalisza, że w teatrze „Luna” wy¶wietlana będzie Kronika, w której prezentowane s± ruiny miasta. Faktycznie Kronikę wy¶wietlano do 13 sierpnia 1919 roku.

4

„Gazeta Kaliska” 1919, nr 267 z 23 listopada informowała w artykule: Ruiny Kalisza w Ameryce, że, jak donosi wychodz±cy w Chicago „Dziennik Zwi±zkowy” w różnych miastach Ameryki demonstrowano w kinematografach obraz przedstawiaj±cy ruiny Kalisza"

5

„Gazeta Kaliska” 1919 nr 270 z 27 listopada w notatce 24.000 widoków Kalisza do Ameryki, informowała czytelników, że „przedstawiciel firmy amerykańskiej „America - Europe Exchange Corporation” p. Edward Fronks, nabył w składzie materiałów pi¶miennych p.f. „M. Rappak i J. Matuszkiewicz” 24.000 widoków spalonego Kalisza, które wy¶le do Ameryki”

6

W.I. Czajkim Kaliszanie w kogtiach u warwarow prussakow. Drama iz sowremiennoj wojny. Pietrograd 1915, s. 60. Sztuka teatralna po¶więcona pamięci skarbnika Guberni Kaliskiej K. Sokołowa, zamordowanego przez Niemców za spalenie 20 tys. papierowych rubli pozostałych w kasie gubernialnej po odej¶ciu z Kalisza wojsk rosyjskich

7

Cz. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1949. Poznań 1984, s. 48 8 H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918. Kraków 1982, s. 19

9

A. Gratz, Die ósterreichische Finanzpolitik von 1848-1948. Wien 1949, s. 229 

10 D.H. Kerchnawe, Osterreich - Ungarns letzter Krieg. Wien 1930, s. 8
11

J. Desmarest, La Grande Guerre 1914 - 1918. Paris 1978, s. 184

12

D. Gayer, Der russiche Imperialismus Politik 1860 - 1914. Góttinggen 1977, s. 195-196

13

J. Cichowicz, Rosyjski plan wojny z Niemcami i Austri± opracowany w 1912 i 1913 roku. „Bellona” 1922, z. 1, s. 46

14

W.Z., Na zgliszczach Kalisza, ku wiecznej pami±tce pogromu teutońskiego, dokonanego przez Prusaków w sierpniu 1914 r. Warszawa 1914, s. 6

15

T. Nałęcz, Polska organizacja wojskowa 1914 - 1918. Wrocław 1984, s. 13, 21 

16 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867 - 1935. Warszawa 1990, s. 163-176
17

A. Garlicki, U Ľródeł obozu belwederskiego. Warszawa 1983, s. 249, 282 

18 H. v Kuhl, Der Weltkrieg 1914 - 1918. Berlin 1929, t. 1, s. 80
19

T. Różycki, Bitwa pod Włocławkiem 10 - 13.11.1914. „Bellona” 1934, z. 43

20

W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległo¶ć Polski 1905 - 1918. Warszawa 1935, s. 64 

21 D.H. Kerchnawe, op. cit., H 2, tab. 3
22

J. D±browski, Wielka wojna 1914 - 1918. Warszawa 1937, s. 269 

23 J. D±browski, op. cit. s. 406
24

Ze wspomnień o wielkiej wojnie generała Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego. Lwów 1936, s. 52-55 

25 H. Batowski, op. cit. s. 165-170
26

D.H. Kerchnawe, op. cit. s. 703

27

J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej. Poznań 1986, s. 228

28

M. Młynarska, Proces lokacji Kalisza w XIII i w pierwszej połowie XIV w. [w:] XVIII wieków Kalisza. Poznań 1960, t. 1, s. 108

29

J.A. Gierowski, Historia Polski 1764 - 1864. Warszawa 1983, s. 35, 101 

30 J.A. Gierowski, op. cit. s. 130, 145
31

J.A. Gierowski, op. cit. s. 147, 152

32

Kalendarz Kaliski na 1914 r. Kalisz 1913

33

J. D±browski, Katastrofa Kaliska. Opowie¶ć naocznego ¶wiadka. Warszawa 1914, s. 4 

34 W.Z., op. cit. s. 16
35

E. Polanowski, Maria D±browska - w krainie dzieciństwa i młodo¶ci. Poznań 1989, s. 204, patrz również J. D±browski, Katastrofa ... s. 8

36

J. D±browski, Katastrofa ... op. cit. s. 9

37

Sprawozdanie burmistrza Ostrowa za rok 1914. Archiwum Państwowe w Poznaniu. N.P. 3785, f. 46 

38 J. D±browski, Katastrofa ... op. cit. s. 19. Patrz również S.G., Na razwalinach Kalisza. Zapiski oczewidca. Pietrograd 1915, s. 16
39

Wyniki dochodzeń urzędowych. Komisja w sprawie zbadania przyczyn pogromu Kalisza w 1914 roku. s. 37, także Odezwa komendanta m. Kalisza majora H. Preuskera do Magistratu miasta Kalisza

z dnia 4 sierpnia 1914 r. oraz J. D±browski, Katastrofa ... op. cit. s. 31, 54 40 Ibidem, s. 32

41

Ibidem, s. 39, 40, również W.Z., op. cit. s. 33

42

M. D±browska, Noce i dnie. Wiatr w oczy. cz. 2. Warszawa 1972, s. 360

43

M. D±browska, Rzemiennym dyszlem. [w:] Pisma rozproszone. t. 1, Kraków 1964, s. 95

44

W.Z., op. cit. s. 13, 14, oraz Wyniki dochodzeń ... op. cit. s. 35, zeznanie B. Bukowińskiego, ponadto J. D±browski, Katastrofa ... op. cit. s. 41 i Wysoczajsze uczrieżdiennaja czriezwyczajnaja sliedstwiennaja kommisja. Pietrograd 1916 s. 19

45

W.Z., op. cit. s. 15

46

Wysoczajsze ... op. cit. s. 23

47

W.Z., op. cit. s. 23, J. D±browski, Katastrofa ... op. cit. s. 46, 73 

48 M. D±browska, op. cit. s. 364-366
49

Wyniki ... op. cit. s. 44, zeznania B. Dziedzickiego. Natomiast B. Bukowiński zeznaje, że pożary zakończyły się dopiero ku końcowi sierpnia. s. 36

50

Kalisz - 1914. Materiały Ľródłowe red. M. Lisiecka i K. Pawlak, s. 3, Kalisz 1980 

51 Ibidem
52

Ibidem s. 4 

53 Ibidem
54

Wyniki ... op. cit. s. 44, zeznania B. Dziedzickiego 

55 Kalisz - 1914 ... op. cit. s. 4
56

M. D±browska, Przygody człowieka my¶l±cego. Warszawa 1972 s. 105

57

M. Wrotkowska, Sprawozdanie z sesji popularne-naukowej w dniu 20.10.1984 r. Siedemdziesi±ta rocznica zburzenia Kalisza. Referat H. Wrotkowskiego. „Rocznik Kaliski” t. 19, 1986, s. 329

58

W.Z., op. cit. s. 9

59

Wyniki ... op. cit. s. 40, zeznania J. Zaborowskiego, s. 64, zeznania P. Piotrowskiego i s. 66 zeznania B. Praszker

60

Wysoczajsze ... op. cit. s. 11, zeznania ¶wiadka Botana, również S.G., op. cit. s. 16 

61 J. D±browski, Katastrofa ... op. cit. s. 22
62

Wysoczajsze ..., op. cit. s. 16

63

J. D±browski, Katastrofa ..., op. cit. s. 23

64

Wysoczajsze ..., op. cit. s. 8, zeznania pracownika Urzędu Gubernialnego Jarugi; także S.G., op. cit. s. 14 i Wyniki ..., op. cit. s. 6, zeznania Z. Mrowińskiego

65

J. D±browski, Katastrofa ..., op. cit. s. 19, 24

66

Wysoczajsze ... op. cit. s. 14, zeznania urzędnika Banku Państwowego Kańkowskiego. 

67 W.Z., op. cit. s. 8
68

J. D±browski, Katastrofa ..., op. cit. s. 23 oraz Wyniki ... op. cit. s. 19, zeznanie J. Piszczorowicza 

69 „Dziennik Poznański" Nr 147 z 27 maja 1915 roku
70

Wyniki ... op. cit. s. 3-94

71

J. D±browski, Katastrofa ... op.. cit. s. 1-78, a także: W.Z., op. cit. s. 1-48, S.G., op. cit. s. 1-56, A.S., Użasy Kalisza. Odessa 1914, ss. 20; E. Starczewski, Złowrogi sierpień 1914. Kalisz 1933, B Szczepankiewicz, Kalisz w¶ród bomb, granatów i ognia w dniach sierpniowych 1914. Warszawa 1936; ponadto wspomnienia na łamach „Gazety Kaliskiej” i innych

72

J. D±browski, Katastrofa ... op. cit. s. 23, 29 oraz W.Z., op. cit. s. 8, a także Wyniki ... op. cit. s. 19 

73 Wyniki ..., op. cit. s. 45, 46, zeznania G. Michaela.
74

Ibidem

75

Wyniki ... op. cit. s. 37; odpis pisma z dnia 18.11.1916 roku Naczelnika powiatu kaliskiego do Generalnego Gubernatora w Warszawie

76

Wysoczajsze ... op. cit. 1-47

77

L.J. Flockerzie: Poland’s Louvain. Documents on the Destruction of Kalisz, August 1914. [w:] „The Polish Review” Nr 4/1983 s. 73-88; patrz także: H. Nowaczyk, Odwet za bunt wojenny? „Południowa Wielkopolska" 1989 nr 3 oraz tegoż, W ¶wietle konwencji Haskiej. „Południowa Wielkopolska" 1989 nr 4

78

J. Zakrzewska, Odbudowa Kalisza po wielkiej wojnie. Kalisz 1936, s. 17, 18

79

Verzeichnis der in August 1914 abgebrannten Grundstu'cke in Kalisch. Deutscher Kreischef in Kalisch. Archiwum Państwowe w Kaliszu, sygn. 117, k. 302-306

80

Wysoczajsze ..., op. cit, s. 42, podaje, że budynków zniszczonych zostało 420 o warto¶ci około 50 mln rubli

81

H. Nowaczyk, Artykuł 247 Traktatu Wersalskiego. „Ziemia Kaliska” 1991 

82 „Deutsche Kriegszeitung” 191 S nr 165
83

J. Janczak, Stosunki ludno¶ciowe. [w:] Dzieje Kalisza. Poznań 1977, s. 332 

84 Ibidem s. 337
85

„Orędownik” 1914 nr 210. Dodatek literacki i powie¶ciowy „Kłosy polskie” 

86 J. Zakrzewska ..., op. cit. s. 24
87

Sprawozdanie z XLVIII Konkursu Kola Architektów w Warszawie na odbudowę Kalisza. „Przegl±d Techniczny” rocznik 1916

88

Warunki konkursu i program XLVIII Konkursu ... Deutscher Kreischef in Kalisch. Archiwum Państwowe w Kaliszu. sygn. 117, k. 72-74

89

Uchwala Rady z dnia 14.12.1915 roku. „Przegl±d Techniczny" 1916, nr I-2

90

J. Geiss, Tzw. polski pas graniczny 1914 - 1918. Warszawa 1964, s. 166, 226.

91

Zabytki Urbanistyki i Architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. t. 1, Miasta historyczne. Warszawa 1986, s. 168

92

T. Zarębska, op. cit. s. 132

93

„Gazeta Kaliska” z 6.05.1917 i 27.05.1917 roku 

94 „Gazeta Kaliska” z 24.06.1917
95

Kalisz miasto wojewódzkie. Referat członka Rady Miejskiej mec. J. Radwana. Kalisz, kwiecień 1920. Archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Kaliszu. Memoriał Magistratu m. Kalisza z lipca 1924 roku do Głównego Urzędu Ziemskiego w Warszawie w sprawie rozbudowy miasta i okre¶lenia sfery interesów mieszkaniowych m. Kalisza. Archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. J.W. Lipski, Kilka uwag o wielkim Kaliszu. „Ziemia Kaliska” 1930 r., s. 27.

96

Verzeichnis der im August 1914 abgebrannten Grundstucke in Kalisch [Spis spalonych nieruchomo¶ci w Kaliszu w sierpniu 1914 r.], Archiwum Państwowe w Kaliszu, Deutscher Kreischef in Kalisch, sygn. 117, k. 302