54 Fragment ulicy Wroc³awskiej [obecnie ¦ródmiejskiej].
54 Fragment ulicy Wroc³awskiej [obecnie ¦ródmiejskiej].