Logo Biblioteki Publicznej ,

zbiory.gif (2590 bytes)

Filie biblioteki

Czytelnictwo 1996

 

wmbibl.gif (15323 bytes)

Zbiory biblioteczne

Wiodącą formą uzupełniania zbiorów prawie we wszystkich bibliotekach były zakupy nowości. Biblioteki publiczne województwa kaliskiego w 1996 r. zakupiły ogółem 46.466 woluminów to jest o 7.809 wol. więcej niż w roku poprzednim. W skali województwa wydatki na zakup książek wynosiły 400.775 zł. czyli o 127.967 zł. więcej niż w roku ubiegłym. Średnia cena książki w roku 1996 wynosiła 8,62 zł. i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1,57 zł. Wskaźnik zakupu w 1996 r. wyniósł 6,5 wol. na 100 mieszkańców i był wyższy od ubiegłorocznego o 1,1 wol.

Pomimo większych zakupów i wzrostu wskaźnika, w porównaniu z rokiem 1995 sytuacja w tym zakresie większości bibliotek przedstawia się nie najlepiej. 35 bibliotek samorządowych na 57 notuje wskaźnik zakupu poniżej średniej wojewódzkiej ( tj. od 0,6 do 6,5 na 100 mieszkańców).

Pozytywnym przykładem w zakresie gromadzenia zbiorów są biblioteki: gminy Gołuchów, która uzyskała wskaźnik 23,5 wol. oraz gminy Ostrów Wlkp. - 21,0 wol. na 100 mieszkańców. Biblioteki te od lat utrzymują wysoki poziom zakupów nowości.

Sieć biblioteczna

      W 1996 roku sieć bibliotek publicznych województwa kaliskiego uległa zmniejszeniu o 3 placówki. W okresie tym zlikwidowano: Filię nr 14 MBP w Kaliszu oraz dwie filie biblioteczne leżące na terenie Gminy Blizanów w miejscowościach Lipe i Janków. Przyczyną likwidacji bibliotek było wypowiedzenie umowy najmu i brak lokalu zastępczego.
      W sieci liczącej 203 placówki biblioteczne ( biblioteki i filie biblioteczne) znajduje się 14 bibliotek połączonych z domami kultury i 7 placówek bibliotecznych połączonych z bibliotekami szkolnymi ( 1 biblioteka gminna i 6 filii bibliotecznych ). Liczba punktów zmniejszyła się o 10.

Udostępnianie zbiorów

     
W porównaniu z rokiem ubiegłym zauważa się z jednej strony niewielki wzrost czytelników (+51), z drugiej zaś spadek wypożyczeń (- 29.377 wol.).
      Na wsi występuje znaczny spadek ilości zarówno czytelników (-1.128 ) , jak i wypożyczeń (- 13.635 ).
Jedną z form udostępniania zbiorów są wypożyczenia międzybiblioteczne. Spośród 57 bibliotek samorządowych z tej formy wypożyczeń skorzystało w 1996 r. 12 placówek. Zainteresowanymi osobami były głównie osoby kształcące się w szkołach wyższych. Osoby te złożyły w sumie 295 zamówień z czego zrealizowano 214.
      Spośród 103 zamówień złożonych przez czytelników MBP im. A. Asnyka Kaliszu zrealizowanych zostało 70.

Baza lokalowa

     
W ramach poprawy warunków pracy i modernizacji lokali bibliotecznych w 8 placówkach przeprowadzono remonty kapitalne i bieżące:
w Filii Nr 1, BPMiG w Ostrzeszowie oraz jej filii w Szklarce Przygodzkiej a także w filiach bibliotecznych: w Rychnowie, Rajsku, Tłokini Wielkiej
i Kokaninie.
      Z kolei pomieszczenia o większym metrażu bądź wyższym standardzie otrzymało 7 bibliotek: Filie Nr 7 i 11 WiMBP, GBP w Kraszewicach oraz filie biblioteczne w: Nowej Wsi (GBP Rozdrażew), Kamieniu (GBP Ceków), Słupi ( GBP Baranów), Walichnowy (GBP Sokolniki).

Miejska Biblioteka Publiczna

      Status i struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Asnyka w Kaliszu w roku 1996 nie uległy zmianie. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wojewoda Kaliski.
Najważniejsze zadania merytoryczne zrealizowane przez MBP w 1996 r. to:
utrzymanie stanu zatrudnienia, szczególnie pracowników działalności podstawowej
poszerzenie kręgu odbiorców o środowisko osób niepełnosprawnych
poprzez gromadzenie i udostępnianie odpowiednich zbiorów bibliotecznych, adaptacje pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w filii bibliotecznej Nr 1 przy ul. Górnośląskiej 29 w Kaliszu, kontynuowanie akcji dostarczania książek do domów osobom unieruchomionym, działalność na rzecz osób sprawnych inaczej (konkursy)
wzrost czytelnictwa przejawiający się większą niż, w roku ubiegłym liczbą czytelników ( + 355 ).
prowadzenie pomimo trudnej sytuacji szerokiej działalności kulturalno-oświatowej, polegającej na zacieśnieniu kontaktów z regionalnym środowiskiem twórców, wychodzenie naprzeciw
potrzebom młodzieży szkolnej i organizowanie różnego rodzaju konkursów plastycznych, czytelniczych. Na przykład konkurs wiedzy o Kaliszu pod hasłem "Co wiesz o Kaliszu i jego okolicach" odbywa się dzięki hojności sponsorów.
Zadowalająco wygląda współpraca z mediami: Radiem "Centrum", SUD, czasopismami: "Kalisią nową"  miesięcznikiem społeczno-kulturalnym oraz "Poradnikiem Bibliotekarza" - gdzie zamieszczane są artykuły o działalności MBP w Kaliszu.
pomoc organizacyjna i instrukcyjno-metodyczna udzielana bibliotekom samorządowym oraz bibliotekom szpitalnym i zakładowym (422 wyjazdy).
działalność szkoleniowa i doskonalenie kadry (2 narady kadry kierowniczej, 2 seminaria specjalistyczne, 11 seminariów rejonowych).

Dostęp do książki osób chorych i niepełnosprawnych

      Stan bibliotek:
      Liczba bibliotek w placówkach służby zdrowia województwa kaliskiego w 1996 r. ogółem wynosiła 19, oraz 1 punkt biblioteczny to jest:
8 filii szpitalnych bibliotek publicznych w: Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Jarocinie, Kępnie, Ostrzeszowie, Pleszewie, Sycowie, Wieruszowie.
2 biblioteki zakładowe w: Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu, oraz w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu - Wolicy.
9 bibliotek w domach opieki społecznej: Pleszewie, Chrościnie, Marszałkach, Rzetni, Kaliszu, Psarach, Ostrowie Wlkp., Zakrzewiu, Baszkowie, oraz punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie (gmina Dobrzyca).

Liczba łóżek łącznie w placówkach wynosiła 2.183.

Zbiory:

Liczba woluminów w bibliotekach Szpitalnych i domach opieki społecznej wyniosła ogółem 49.124 wol., w tym w bibliotekach szpitalnych 40.744 wol., a w bibliotekach domów opieki - 8.38O wol. Zakup nowości dla wszystkich typów bibliotek wyniósł 1.717 wol. w tym 1.684 wol. do bibliotek szpitalnych a 33 wol. do bibliotekach domów opieki.
Ogółem we wszystkich typach bibliotek prenumerowano 85 tytułów czasopism.

Czytelnictwo:

Ogółem zarejestrowano 4.962 czytelników w tym:
4.694 w bibliotekach szpitalnych, a 268 w bibliotekach domów opieki społecznej.

Wypożyczenia:

Łącznie wypożyczono 61.855 wol. książek w tym:
59.092 w bibliotekach szpitalnych a 2.763 w bibliotekach domów opieki społecznej.

Aktualny stan komputeryzacji bibliotek

W województwie kaliskim 5 bibliotek posiada sprzęt komputerowy:
MiGBP w Jarocinie
MiGBP w Zdunach
MiGBP w Wieruszowie
MiGBP w Koźminie Wlkp
MiGBP w Raszkowie.

      Biblioteki te wyposażone są w komputery PC.
      Oprogramowanie posiadają tylko 2 biblioteki: w Jarocinie i Zdunach.
      W żadnej z bibliotek samorządowych, które posiadają komputery nie nastąpiła wymiana baz danych pomiędzy bibliotekami, nie miało też miejsca wejście do sieci miejskiej i Internetu.
Biblioteka publiczna w Jarocinie planuje wejście w 1997 r.
Potrzeby i plany w zakresie automatyzacji to:
biblioteka w Jarocinie planuje poszerzyć bazę danych oraz wprowadzić w czytelni korzystanie z księgozbioru podręcznego na CD-ROM'ach.
biblioteka w Zdunach planuje zwiększyć liczbę stanowisk, co pociąga za sobą dokupienie sprzętu, doskonalenie, doposażenie sprzętu posiadanego oraz połączenie stanowisk w sieć.
biblioteka w Koźminie Wlkp. planuje przeprowadzić szkolenie informatyczne oraz dokupienie 2 komputerów co da możliwość wejścia do sieci oraz obsługę postawowych funkcji bibliotecznych.
biblioteka w Raszkowie planuje zakupić oprogramowanie i drukarkę do komputera.
biblioteki w: Grabowie oraz w Czastarach planują w 1997 r. zakup komputerów.


Logo Biblioteki Publicznej Nasz e-mailbibliowm@info.kalisz.pl Š 1997-2003 Kalisz w internecie
All rights reserved.